top of page

7月份課程

1028272783.jpg
  • 台式太陽餅

  • 價錢:$380.00/ 位

  • 日期:11月28日 (星期四)

  • 時間:7:00pm - 10:00pm

  • 課程內容: 每位學員可即埸試食製成品及帶走10個太陽餅

2074948334_edited.jpg
  • 裸麥合桃小紅苺軟歐包

  • 價錢:$450.00/ 位

  • 日期:11月29日 (星期五)

  • 時間:7:00pm - 10:00pm

  • 課程內容: 每位學員可帶走3個製成品及即埸試食

bottom of page